This day I have perfected for you your religion and completed My favor upon you and have approved for you Islam as religion.

Surah Al-Ma’idah verse 3

PENGURUSAN MASJID

Asnaf: Fisabilillah

Masjid terus menjadi nadi aktif dalam sektor sosial dan kemasyarakatan masyarakat Islam di Singapura. Masjid bekerjasama dengan komuniti dan agensi nasional untuk menangani cabaran masyarakat Melayu / Islam.

Zakat meningkatkan sektor masjid dalam mengembangkan pemimpin masjid yang lebih berkebolehan, progresif, dan berpandangan ke hadapan. Pada gilirannya, ini memperkuat pemerintahan setiap masjid dan kemampuan mereka untuk menjalankan program jangkauan yang lebih baik.

Melalui Program Pentadbiran Masjid dan Kepemimpinan (AMAL), semua pemegang jawatan penting masjid dilatih dalam fungsi pengurusan teras seperti pemerintahan dan kewangan masjid. AMAL merangkumi modul teras penting seperti Penjajaran dan Strategi, Tadbir Urus Korporat, dan Pengurusan Kewangan.

zakat muis singapore home 1

Zakat juga digunakan untuk mengembangkan kemampuan kepemimpinan para pemimpin masjid sukarelawan kita yang memegang jawatan kepemimpinan, serta kakitangan masjid yang telah menunjukkan potensi tinggi.

Pegawai utama dari enam Enhanced Mosque Clusters (EMC) kami juga telah mendaftar dalam Skim Pembangunan Pegawai Masjid (MODS) yang dibiayai oleh Zakat. Pegawai masjid sepenuh masa menyelesaikan program sijil yang telah disempurnakan dengan kandungan yang berkaitan dengan tugas pengawas mereka.

Program Kepimpinan Strategik (SLP) dirancang untuk mengembangkan pemimpin masjid sebagai pemimpin organisasi dan masyarakat. Program ini terdiri daripada sesi kelas, kerja projek dan sesi refleksi merangkumi lima modul utama.

Modul-Modul dalam AMAL

PENJAJARAHN & STRATEGI
PENTADBIRAN
PENGURUSAN KEWANGAN
PERANCANGAN PROGRAM STRATEGIK

Modul-Modul dalam SLP

Dinamika Pasukan
Kepimpinan Hamba
Pemikiran dan Perancangan Strategik
Perancangan Sumber Manusia
Kerjasama Merentas Sektor

Modules in AMAL

Alignment and Strategy
Corporate Governance
Financial Management
Strategic Programme Planning

Modules in SLP

Team Dynamics
Servant Leadership
Strategic Thinking and Planning
Human Capital Management
Cross-Sectoral Collaboration

AGIHAN ZAKAT KE ASNAF FISABILILLAH

ASNAF FISABILILLAH MENERIMA PENGHANTARAN TERBESAR KEDUA ZAKAT YANG DIKUMPULKAN SETIAP TAHUN. DANA ZAKAT DIGUNAKAN SEPANJANGNYA UNTUK MENGUMPULKAN SEKTOR AGAMA DI SINGAPURA DAN UNTUK MENGEMBANGKAN KOMPETENSI DAN KEUPAYAAN DIRI DALAM SEKTOR.

PEMBANGUNAN AMIL

Asnaf: Amil

Amil merujuk kepada orang yang dilantik untuk mentadbir, mengumpulkan, dan mengurus dana Zakat dalam masyarakat atau komuniti. Di Singapura, terdapat lebih dari 200 Amil yang dikerahkan di berbagai masjid di seluruh Singapura untuk membantu menguruskan kutipan dana Zakat.

Amil harus mahir dalam pengiraan dan pengurusan pembayar Zakat, terutama pada bulan Ramadhan di mana jumlah transaksi Zakat memuncak. Oleh itu, Zakat juga digunakan untuk membiayai latihan Amil semasa dan baru sehingga mereka dilengkapi untuk membantu pembayaran Zakat.

Di era transformasi digital, penting juga untuk meningkatkan kutipan Zakat untuk memastikan kecekapan dan keberkesanan. Zakat juga digunakan untuk membiayai pengembangan sistem teknologi baru untuk meningkatkan kecekapan pembayaran dan pungutan Zakat, pemerintahan, dan manajemen, serta pelatihan Amils untuk mengelola sistem ini.

make zakat payment online

Hubungi Kami + 65 6359 1199

Untuk pertanyaan dan janji temu

Hubungi Kami +65 6359 1199

Untuk pertanyaan dan janji temu