KIRAAN ZAKAT INSURANS

Zakat Insurans hanya perlu dibayar untuk polisi simpanan – di mana tujuannya adalah untuk menambah harta anda.

Jumlah Zakat yang harus anda tunaikan adalah 2.5% dari nilai penyerahan.

Sebagai contoh, apabila nilai penyerahan (surrender value) anda mencapai atau melebihi Nisab pada tahun ke-10 polisi, anda wajib membayar Zakat Insurans untuk tahun tersebut dan untuk tahun-tahun berikutnya (kerana nilai penyerahan meningkat setiap tahun).

Terdapat dua jenis Zakat pada Insurans:

1. Konvensional: 2.5% dari nilai penyerahan pada akhir tahun apabila Haul dan Nisab dicapai.

2. Takaful: 2.5% daripada premium yang dibayar untuk tahun apabila Haul dan Nisab dicapai.

LANGKAH-LANGKAH MENGHITUNG ZAKAT INSURANS
Tentukan tarikh mula polisi insurans atau tarikh Nisab dicapai.
Ketahui nilai penyerahan dari penyata insurans atau ejen insurans anda ketika Nisab dihubungi.
Zakat yang wajib dibayar: Nilai Penyerahan x 0.025

CONTOH

Nisab: $4,000

Tentukan Haul (bila nilai penyerahan melebihi nisab): Year 7

Nilai penyerahan di tahun ke-7: $4,046

Zakat untuk dibayar: $4,046 x 0.025 = $101.15

Contact Us Now ! + 65 6359 1199

For enquiries and appointments

Contact Us Now ! +65 6359 1199

For enquiries and appointments